• วัดพระธาตุหริภุญชัย (Wat Phra that Hariphunchai)

        พระบรมธาตุหริภุญชัยโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัย ที่พระเจ้าอาทิตราชสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

        Hariphunchai relics. The historic importance of the city Hariphunchai. Built around the 17th century, to enshrine relics. Legend has it that in the relics. The pagoda is a square castle.

  • กู่ช้าง - กู่ม้า (Ku Chang Ku Ma)

        กู่ช้าง เป็นสถูปทรงกระบอกปลายมน เชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ชื่อ “ภูก่ำงาเขียว” หมายถึง ช้างผิวสีคล้ำ งาสีเขียวที่ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในสงคราม

        The front one is Ku Chang which marks the burial site of Queen Chama Thewi’s war elephant called Phu Kam Ngu Khiaw which means dark skinned elephant that is mighty at war. it is a very popular shrine with daily visitors leaving loads of garlands and other devotional items.

  • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี (Queen Chamadevi Monument)
        ตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน ประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงประมาณ 2 เมตร อนุสาวรีย์หล่อสำริดสูง 2.4 เมตร ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ในอริยาบททรงยืน พระหัตถ์ซ้ายถือดาบยาวปลายแตะพื้นพระหัตถ์ขวายื่นมือออกมาเบื้องหน้า
        Queen Chamadevi Monument is situated in Naimueang Sub-district. It is near Nongdork public garden and far from the city hall about 1 km. It was built for commemoration of Queen Chammadevi who is the first king of Hariphunchai. 
   
   
  • แผนการท่องเที่ยว

  • ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก เป็นการท่องเที่ยววันเดียวครบสามที่ และคุ้มค่ากับเวลาหนึ่งวัน

   • วัดมหาวัน (Wat Mahawan)

         เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครหริภุญชัยสิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่ จนไม่หลงเหลือของเดิม

         An ancient temple. In the Queen era Chamathewi. When I first came to dominate Hariphunchai. Is one of the four corners of the city. Located west of the city Hariphunchai. Building new temples were built and it remains the same, but the measure is widely recognized as a source of the Phra Rod and Phra Rod Luang.

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย...

         เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ถือเป็นศิลปะชิ้นเอก

         Set in a spacious and cool modern building just behind Wat Phra That Haripunchai is the town’s national museum.

    วัดพระธาตุหริภุญชัย (Wat Phra that Hariphunchai)

         พระบรมธาตุหริภุญชัยโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัย ที่พระเจ้าอาทิตราชสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

         Hariphunchai relics. The historic importance of the city Hariphunchai. Built around the 17th century, to enshrine relics. Legend has it that in the relics. The pagoda is a square castle.

   การเดินทาง แผนนี้ให้ทำการเดินทางจากจุด 1 ไปจุด 2 และ 3